Regulamin – Bison MTB 60

Ostatnia aktualizacja: 3 czerwca 2024 r.

ORGANIZATOR

Organizatorem imprezy sportowej “Bison MTB 60” jest Fundacja Białystok Biega wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000392164 z siedzibą w Białymstoku przy ul. Zwierzynieckiej 10/2.
Współorganizatorem imprezy jest Stowarzyszenie „Grupa Szalonych Rowerzystów”.

CEL

 1. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
 2. Popularyzacja kolarstwa po naturalnych terenach leśnych.
 3. Promocja regionu turystycznego Puszczy Knyszyńskiej w Polsce i na świecie.
 4. Połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją i zabawą.
 5. Propagowanie idei wolontariatu w społeczeństwie.
 6. Krzewienie świadomości ekologicznej.

CHARAKTER ZAWODÓW

 1. Zawody polegają na pokonaniu całej trasy rowerem o własnych siłach na czas (zabrania się jazdy na rowerze wspomaganym elektrycznie). 
 2. Organizator dopuszcza możliwość startu na rowerze typu Gravel, jednak z racji na charakter trasy nie zalecamy takiego rozwiązania.
 3. Bison MTB rozgrywany będzie po terenach leśnych. Trasa prowadzić będzie drogami, duktami i ścieżkami leśnymi. W niewielkiej części może być prowadzona drogami brukowanymi i asfaltowymi.  
 4. Zawodników obowiązuje kategoryczne przestrzeganie przepisów kodeksu ruchu drogowego.
 5. Na trasie nie można wykluczyć wystąpienia zmiennych warunków pogodowych, silnego wiatru, ulewnego deszczu czy niskich temperatur. 

TERMIN, MIEJSCE, DYSTANS

 1. Bison MTB 60 wystartuje 6 października 2024 r. 
 2. Start i meta zlokalizowane będą w Supraślu.
 3. Długość trasy ok 62 km.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przebiegu lub zmiany powyższych parametrów trasy ze względu na zalecenia instytucji publicznych lub bezpieczeństwo uczestników.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do startu sektorowego – mniejsze grupy startujące co 2-3 minuty. 

START SEKTOROWY 

Zasady startów Bison MTB 60:
 1. start w dwóch falach – start sektorowy
 2. pierwszy sektor dla zawodników jadących na czas poniżej 3h (średnia prędkość >20 km/h)
 3. drugi sektor dla pozostałych zawodników (planujących jechać ze średnią prędkością poniżej 20 km/h)
 4. Klasyfikacja generalna odbywa się na podstawie czasów rzeczywistych (netto – liczonych od przekroczenia linii startu). Wyjątkiem jest pierwszych 50 osób przekraczających linię mety – będą oni klasyfikowani na podstawie czasów oficjalnych (brutto – od strzału startera), z zastrzeżeniem, że jeżeli wśród pierwszych 50 osób na mecie nie będzie co najmniej 5 mężczyzn i 5 kobiet, liczba 50 osób zostanie zwiększona tak aby je obejmowała.  
 5. Jeśli w pierwszym sektorze nie wystartuje minimum 5 kobiet, wszystkie Panie będą klasyfikowane wg czasów netto, od przekroczenia linii startu. W takim przypadku nie będzie miało zastosowanie zwiększenie liczby powyżej 50 osób na mecie klasyfikujących się wg czasów brutto.

LIMIT CZASU

 1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 5,5 godziny.
 2. Zawodników będą obowiązywały również limity czasu na punktach kontrolnych. Czas liczony od przekroczenia linii startu:
  1. Królowy Most (ok 20 km) – 1h i 45 min 
  2. Łaźnie – (ok 42 km) – 3h 45 min
 3. Po upływie limitu czasu zawodnik nie jest klasyfikowany i nie bierze udziału w dalszej części zawodów. 

BUFETY I PUNKTY KONTROLNE

 1. Na trasie Bison MTB 60 rozstawione będą bufety na ok 20 km i ok 42 km
 2. Na trasie mogą znajdować się punkty kontrolne pomiaru czasu. Skracanie trasy lub ominięcie któregokolwiek punktu kontrolnego będzie skutkowało dyskwalifikacją zawodnika. 

OZNAKOWANIE TRASY

 1. Trasa będzie oznakowana za pomocą taśm i tabliczek kierunkowych.
 2. Zdecydowanie sugerujemy wgranie do zegarka lub innego urządzenia z GPS trasy (tracka). W przypadku braku oznaczeń zniszczonych przez wandali może to być jedyny sposób na odnalezienie właściwej drogi. 
 3. Jeżeli zgubiłeś się, cofnij się do ostatniego miejsca, gdzie widziałeś oznakowanie tras.
 4. Jeżeli uważasz, że jakieś oznakowanie wisi źle nie przewieszaj go samodzielnie! Zadzwoń do Organizatora i poinformuj o tym fakcie. Postępuj zgodnie z otrzymanymi instrukcjami.
 5. Oznakowanie jest umieszczane tuż przed zawodami i likwidowane zaraz po zawodach.

UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA

 1. W zawodach prawo startu mają wyłącznie osoby, które najpóźniej w dniu zawodów ukończą 16 lat, przy czym w przypadku zawodników niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego. 
 2. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestrowego oraz dokonanie opłaty wpisowej. Bez dokonanej wpłaty nie będzie możliwa rejestracja. Przekazanie prawidłowo wypełnionego formularza odbywa się w formie elektronicznej. Dokonanie opłaty wpisowej, wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz odbiór numeru startowego w Biurze Zawodów jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Zgłoszenia internetowe możliwe są do 4 października 2024 roku włącznie lub do wyczerpania limitu miejsc. Zgłoszenia będą możliwe również w Biurze Zawodów pod warunkiem dostępności miejsc.
 4. W Bison MTB 60 obowiązuje limit 200 uczestników. O kolejności nadawania numerów startowych decyduje kolejność wpłat.
 5. Wszyscy zawodnicy startujący w zawodach muszą zostać osobiście zweryfikowani w Biurze Zawodów.
 6. Podstawą odbioru zestawu startowego jest okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz kodu QR.
 7. Po pozytywnej weryfikacji w Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują pakiet startowy z numerem startowym oraz elektronicznym chipem do pomiaru czasu.
 8. Zabrania się startu na rowerach wspomaganych elektrycznie.
 9. Dopuszcza się możliwość startu na rowerze typu Gravel, choć zaznaczamy, że trasa jest zdecydowanie pod rower MTB.

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE I ZALECANE

 1. Zawodnik zobowiązuje się do stawienia na starcie w kasku rowerowym i na sprawnym technicznie rowerze.
 2. Brak kasku będzie skutkowało niedopuszczeniem zawodnika do startu. 
 3. Brak kasku na głowie w czasie jazdy na którymkolwiek odcinku trasy będzie skutkował dyskwalifikacją.
 4. Wyposażenie zalecane:
  1. urządzenie GPS z wgraną trasą
  2. aktywnym telefonem przez cały czas trwania zawodów.
  3. polisa ubezpieczeniowa NNW
  4. pełny bidon o pojemności minimum 0,5 l

ZASADY SZCZEGÓLNE

 1. Uczestnicy poruszają się wyłącznie po wyznaczonej trasie. 
 2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie Lasów Państwowych i rezerwatów przyrody. 
 3. Obowiązuje bezwzględny zakaz śmiecenia, niszczenia roślinności oraz innych działań niosących szkodę przyrodzie. Pod rygorem dyskwalifikacji nie wyrzucaj żadnych śmieci, opakowań po żelach, chusteczek itp. na trasie Bison MTB. Na punkcie kontrolnym/bufecie będzie kosz na śmieci, gdzie będzie można wyrzucić niepotrzebny bagaż.
 4. Obowiązuje całkowity zakaz towarzyszenia osób trzecich na trasie (towarzyszących pieszo lub rowerem).  Zawodnik, któremu będą towarzyszyły osoby postronne może być zdyskwalifikowany lub może zostać nałożona kara czasowa, minimum 30 min.
 5. Numer startowy powinien być przymocowany na kierownicy roweru i być cały czas widoczny.
 6. Zabrania się owijania numeru wokół ramy lub kierownicy. Będzie to skutkowało brakiem pomiaru czasu, a co za tym idzie brakiem w końcowej klasyfikacji.
 7. Jeżeli podczas zawodów spotkasz innego zawodnika, który potrzebuje pomocy zaopiekuj się nim i zadzwoń na numer alarmowy, który masz na rewersie numeru startowego.
 8. Zawodnicy niestosujący się do przepisów regulaminu mogą zostać ukarani przez Organizatora karą czasową lub dyskwalifikacją. Postępowanie w tej sprawie Organizator rozpoczyna w związku ze skutecznie wniesionym protestem lub z własnej inicjatywy. O wymiarze kary decyduje Dyrektor zawodów lub osoba przez niego upoważniona, na podstawie wszystkich znanych okoliczności dotyczących naruszenia Regulaminu. Decyzja dotycząca ukarania zawodnika z chwilą jej ogłoszenia jest ostateczna.

REZYGNACJA w czasie zawodów

 1. W przypadku ewentualnej chęci rezygnacji w czasie zawodów, uczestnik powinien poinformować o tym fakcie obsługę zawodów pod alarmowym numerem telefonu umieszczonym na rewersie numeru startowego.
 2. Organizator zapewnia transport uczestników wyłącznie z bufetów do Supraśla – w przypadku rezygnacji z dalszej części rywalizacji. 
 3. Po wycofaniu się nie ma możliwości dalszego uczestniczenia w zawodach lub ponownego włączenia się do rywalizacji.

OPŁATY

 1. Każdy uczestnik Bison MTB 60 ponosi koszty opłaty wpisowej, która wynosi w zależności od terminu wpłaty:
  • 119 zł do 30.06.2024 r.
  • 129 zł od 1.07 do 31.08.2024 r.
  • 139 zł od 1.09 do 30.09.2024 r.
  • 150 zł od 1.10.2024 oraz w Biurze Zawodów (pod warunkiem dostępności miejsc)
 2. Wpłat należy dokonać w czasie rejestracji przez bezpieczne płatności internetowe lub bezpośrednio na konto Fundacji Białystok Biega 15 1140 2017 0000 4702 1304 3240. W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko ZAWODNIKA wraz z dopiskiem “Bison MTB 60”. 
 3. Osobom urodzonym w latach 1964 lub wcześniej przysługuje zniżka w opłacie wpisowej w wysokości 50% obowiązującej w danym momencie stawki. Aby skorzystać ze zniżki należy skontaktować się z Organizatorem pisząc na zapisy@bialystokbiega.pl. Po zgłoszeniu zostanie przesłany kod do rejestracji.
 4. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
 5. Możliwe jest przeniesienie wniesionej opłaty na innego zawodnika. Przeniesienia swojej opłaty startowej na inną osobę zawodnik dokonuje samodzielnie logując się na swoje konto w serwisie datasport.pl. 
  Przeniesienie opłaty możliwe jest do 30.09.2024. 
 6. Możliwe jest przepisanie na inny dystans, pod warunkiem dostępności miejsc na wybranym dystansie oraz pod warunkiem spełnienia warunku wieku zawodnika. Zgłoszenie należy wysłać na zapisy@bialystokbiega.pl w tytule wiadomości wpisując „Zmiana dystansu MTB” do 30.09.2024. W przypadku zmiany na dłuższy dystans należy pokryć różnicę w cenie po stawce z dnia rejestracji. 
 7. Zmiany opisane w pkt. 5 i pkt. 6 nie będą możliwe w Biurze Zawodów w dniu rozgrywania zawodów.
 8. W ramach opłaty startowej Organizator zapewnia następujące świadczenia:
  • numer startowy
  • pamiątkowy medal na mecie
  • posiłek regeneracyjny po zawodach
  • elektroniczny pomiar czasu   
  • oznakowanie trasy
  • zabezpieczenie medyczne
  • upominek w pakiecie startowym
  • możliwość skorzystania z myjki wysokociśnieniowej po zawodach

DEPOZYTY UBRANIOWE

Zawodnicy mogą zdeponować rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Rzeczy z depozytu można będzie odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga: osoby pozostawiające w depozycie przedmioty wartościowe oraz dokumenty robią to na własną odpowiedzialność, Organizator nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Depozyty przyjmowane są wyłącznie w foliowym worku zawiązanym na końcu. 

OŚWIADCZENIA O STANIE ZDROWIA

 1. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z postanowieniami regulaminu i w pełni je akceptuje.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny działający w imieniu organizatora.
 3. Uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w zawodach, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału. Przyjmuje do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Akceptacja regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w zawodach, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 4. Decyzje lekarzy/ratowników dotyczące dopuszczenia i kontynuowania lub niedopuszczenia są ostateczne i nieodwołalne.
 5. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Bison MTB.

KLASYFIKACJE

 1. Podczas Bison MTB 60 prowadzone będą klasyfikacje generalne kobiet i mężczyzn oraz klasyfikacje wiekowe.
 2. Klasyfikacja generalna odbywa się na podstawie czasów rzeczywistych (netto – liczonych od przekroczenia linii startu). Wyjątkiem jest pierwszych 50 osób przekraczających linię mety – będą oni klasyfikowani na podstawie czasów oficjalnych (brutto – od strzału startera), z zastrzeżeniem, że jeżeli wśród pierwszych 50 osób na mecie nie będzie co najmniej 5 mężczyzn i 5 kobiet, liczba 50 osób zostanie zwiększona tak aby je obejmowała.  
 3. jeśli w pierwszym sektorze nie wystartuje minimum 5 kobiet, wszystkie Panie będą klasyfikowane wg czasów netto, od przekroczenia linii startu. W takim przypadku nie będzie miało zastosowanie zwiększenie liczby powyżej 50 osób na mecie klasyfikujących się wg czasów brutto.
 4. Zawodnik na mecie bez numeru startowego i elektronicznego chipu do pomiaru czasu, nie będzie sklasyfikowany.
 5. KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
  W klasyfikacji drużynowej udział mogą wziąć drużyny reprezentujące firmy, instytucje, kluby sportowe, służby mundurowe, a także zawodnicy startujący pod jedną nazwą (to warunek konieczny). 
  Zasady klasyfikacji drużynowej:
  • Drużyna składa się z minimum 4 osób w tym minimum 1 kobiety. Nie ma górnego ograniczenia liczby członków drużyny. Zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę.
  • Udział w drużynie należy zadeklarować w czasie rejestracji zaznaczając odpowiednie pole oraz wpisując nazwę klubu/drużyny. Oba warunki są konieczne. 
  • Za wynik końcowy drużyny uznaje się sumę czasów 4 najlepszych zawodników z danej drużyny w tym minimum 1 kobiety, pod warunkiem wpisania jednobrzmiącej nazwy drużyny w formularzu zgłoszeniowym (o zwycięstwie decyduje najniższa suma czasów jej członków).

NAGRODY

 1. Każdy z zawodników, który ukończy zawody w wyznaczonym limicie czasu otrzyma na mecie pamiątkowy medal.
 2. Zdobywcy miejsc I – V w klasyfikacji generalnej (kobiet i mężczyzn) oraz klasyfikacji drużynowej miejsca I-III będą dekorowani na podium.
 3. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do 7 października 2024 na adres mailowy: fundacja@bialystokbiega.pl. Ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej 14 dni po zawodach.
 4. Protesty dotyczące miejsc dekorowanych, należy składać do Sędziego Głównego lub Dyrektora zawodów bezpośrednio przed ceremonią wręczenia nagród (najpóźniej na 15 min przed dekoracją).
 5. Ewentualne zmiany w kolejności uczestników, spowodowane korektą wyników po dekoracjach, nie stanowią w terminie późniejszym podstawy do otrzymania nagród.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach, rzeczowych lub finansowych oraz do stworzenia dodatkowych klasyfikacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia na trasę zawodów przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom informacji dotyczących Bison MTB oraz innych imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.
 3. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Bison MTB na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. 
 4. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne.
 5. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w punktach 3 i 4 niniejszego paragrafu, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie zdjęć, wypowiedzi, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Bison MTB.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej Bison MTB.
 7. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
 8. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.

——————————————————————————————————-

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Białystok Biega z siedzibą w Białymstoku przy ul. Zwierzynieckiej 10, 15-333 Białystok (KRS: 0000392164). Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem fundacja@bialystokbiega.pl

 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane osobowe?

 1. świadczenia usług drogą elektroniczną:
  • wykonania umowy – czyli Twojego udziału w zawodach
 2. wykonania umowy – czyli Twojego udziału w zawodach:
  • przygotowanie pakietu startowego, opracowanie wyników, wydanie nagród itp.
  • publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników
  • dostarczania usług płatniczych
  • przesyłanie informacji organizacyjnych (email / SMS) o wydarzeniach organizowanych przez Fundację Białystok Biega
  • obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
  • kontaktu z Tobą
  • umożliwieniu kontaktu z Tobą wspieranej przez Ciebie organizacji charytatywnej (w przypadku wsparcia celu charytatywnego)
 3. wykonania obowiązków prawnych ciążących na Fundacji Białystok Biega:
  • w celach podatkowych i rachunkowych
 4. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Fundacji Białystok Biega:
  • prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług
  • obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
  • kontaktu z Tobą
  • przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom
 5. na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody:
  • przesyłanie informacji marketingowych (email / SMS)

 

Czy musisz podawać dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest niezbędne do Twojego udziału w zawodach.

Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział w zawodach.

 

Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?

Twoje dane będą przetwarzane w okresie korzystania ze strony rejestracji oraz udziału w wydarzeniach organizowanych przez Fundację Białystok Biega, na które się zarejestrujesz.

Po zakończeniu tego okresu, Twoje dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych) a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.

Część Twoich danych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach zawodów) mogą być przetwarzane także po tym terminie w celach statystycznych i archiwalnych.

Kto będzie odbiorcą danych osobowych?

Twoje dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych.

Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą publikowane na stronie internetowej zawodów.

 

Jakie prawa przysługują Tobie z tytułu przetwarzania Twoich danych osobowych?

Masz prawo do wniesienia żądania: dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia.

Dodatkowo, w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie Twojej zgody – masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.